PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY

Jeżeli jesteś zainteresowany pracą w Naszej Firmie na stanowisku Przedstawiciela Handlowego, wyślij do nas swoją aplikację koniecznie z zaznaczeniem regionu Polski, w którym chciałbyś pracować.

PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY

Miejsce zatrudnienia

Polska

Miejsce zatrudnienia

Sprzedaż

Od

od zaraz

Twoje główne obowiązki
 • Profesjonalna obsługa Klientów wszystkich formatów na podległym obszarze

 • Regularne odwiedzanie podległych placówek sprzedaży, kontrola zapasów oraz kreowanie zamówień

 • Budowanie i utrzymywanie długofalowych relacji z obecnymi i potencjalnymi Klientami

 • Stałe podnoszenie wyników sprzedaży oraz poziomu ekspozycji produktów, realizacja standardów merchandisingowych

 • Rozpoznawanie i monitorowanie działań konkurencji

 • Analiza dostępnych raportów

Twoje kwalifikacje
 • Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku w branży FMCG

 • Czynne prawo jazdy kategorii B i doświadczenie w prowadzeniu samochodu

 • Komunikatywność i pozytywne, otwarte nastawienie na ludzi

 • Silna orientacja na wynik

 • Samodzielność i umiejętność efektywnego organizowania pracy własnej

 • Wykształcenie minimum średnie

Co oferujemy

Swoje CV wraz z listem motywacyjnym prześlij na adres: 

STORCK Sp. z o.o., Dział Personalny
ul. Przyokopowa 26, 01-208 Warszawa
lub na adres e-mail: praca.storck@pl.storck.com

Koniecznie z zaznaczeniem interesującego Cię regionu Polski:
(Region Kujawsko-Pomorski; Region Lubusko-Dolnośląski; Region Łódzki; Region Małopolski; Region Mazowiecki; Region Śląski; Region Warmińsko-Mazurski; Region Zachodnio-Pomorski; Region Podkarpacko-Lubelski)

Jeżeli wyrażasz zgodę na przetwarzanie podanych przez Ciebie w CV i liście motywacyjnym danych osobowych, prosimy umieścić w CV dopisek o następującej treści:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Storck Sp. z o.o. moich danych osobowych zawartych w CV i liście motywacyjnym w celu realizacji trwającego procesu rekrutacji". 

Jeżeli wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych również w celu realizacji przyszłych rekrutacji, prosimy dodatkowo umieścić w CV dopisek o następującej treści: 
 
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Storck Sp. z o.o. moich danych osobowych zawartych w CV i liście motywacyjnym w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych, które odbędą się w ciągu 12 miesięcy od dnia udzielenia przeze mnie zgody."

W przypadku naszego zainteresowania skontaktujemy się z Tobą.
Dziękujemy!


Jednocześnie informujemy że :

Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest: Storck Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,  ul. Przyokopowa 26, tel. 223366366, email: info@pl.storck.com
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Storck Sp. z o.o. wyłącznie w celu realizacji trwającego procesu rekrutacji, a jeśli wyrazi Pani/Pan zgodę również w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych, które odbędą się w ciągu 12 miesięcy od dnia udzielenia zgody. 
 Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w postaci:

 1. imienia (imion) i nazwiska;
 2. imion rodziców,
 3. daty urodzenia;
 4. miejsca zamieszkania (adresu do korespondencji);
 5. wykształcenia;
 6. przebiegu dotychczasowego zatrudnienia

(zwanych łącznie dalej: „Podstawowymi Danymi Osobowymi”) jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Storck Sp. z o.o., który wynika w szczególności z ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 108 z późn. zm.).

Pozostałe Pani/Pana dane osobowe, poza Podstawowymi Danymi Osobowymi (zwane dalej: „Dodatkowymi Danymi Osobowymi”) będą przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody. 
 
Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane nie będą przekazywane podmiotom trzecim.
 
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia rekrutacji, a w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych również w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych – przez okres  12 miesięcy od dnia udzielenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych w tym celu.  
 
Ma Pani/Pan prawo do żądania od Storck Sp. z o.o. dostępu do swoich danych osobowych i ich sprostowania, a w przypadkach i na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ma Pani/Pan także prawo do żądania od Storck Sp. z o.o. usunięcia, ograniczenia przetwarzania i przenoszenia swoich danych osobowych, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
 
Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia w dowolnym momencie Pani/Pana zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych. Jednocześnie Storck Sp. z o.o. informuje, że cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej cofnięciem.
 
Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 
Podanie Podstawowych Danych Osobowych jest wymogiem wynikającym z przepisów prawa, a w szczególności z ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 108 z późn. zm.). Podanie Dodatkowych Danych Osobowych jest dobrowolne, ale może być istotne w celu należytego przeprowadzenia procesu rekrutacji. Brak podania w/w danych osobowych może utrudnić prawidłowe przeprowadzenie rekrutacji.

Kontakt dla kandydatów
Dział Personalny
Dział Personalny
Storck Sp. z o.o., Dział Personalny
ul. Przyokopowa 26, 01-208 Warszawa