Ochrona danych osobowych i klauzula informacyjna RODO

1. Informacje ogólne

Storck Sp. z o.o. podchodzi do kwestii ochrony Państwa danych osobowych z należytą troską.
Nasza firma gromadzi, przetwarza i wykorzystuje Państwa dane zawsze zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) oraz zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000).

Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO niniejszym informujemy:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Storck sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Przyokopowej 26, 01-208 Warszawa;

Z administratorem danych można skontaktować się pod adresem e-mail: odo@pl.storck.com;
 

2. Zakres oraz cele przetwarzania danych osobowych

Administrator przetwarza dane osobowe w następujących celach:
 

2.1. Realizacja współpracy z dystrybutorami, hurtowniami, punktami sprzedaży

Cele przetwarzania danych:

a) Realizacja zawartych umów o współpracy
Czas przetwarzania danych:
Przez cały czas trwania współpracy.
Podstawa prawna:
Art.6 ust.1. lit. b RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą.

b) Przetwarzanie danych pracowników i osób reprezentujących kontrahentów administratora
Czas przetwarzania danych:
Dane będą przetwarzane do czasu trwania umowy pomiędzy administratorem a jego kontrahentem (np. dystrybutorem), a w przypadku wszczęcia postępowania – do czasu jego prawomocnego zakończenia lub zaspokojenia roszczenia.
Podstawa prawna:
Art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. z uwagi na prawnie uzasadniony interes administratora, jakim  jest realizacja zawartej umowy o współpracy.

c) Dochodzenie roszczeń i obrona praw
Czas przetwarzania danych:
Do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z umów o współpracy a w przypadku wszczęcia postępowania – do czasu jego prawomocnego zakończenia lub zaspokojenia roszczenia.
Podstawa prawna:
Art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. z uwagi na prawnie uzasadniony interes administratora w zakresie dochodzenia roszczeń i obrony praw.

d) Dokonywanie rozliczeń finansowych i publiczno-prawnych, prowadzenie ksiąg
Czas przetwarzania danych:
Dokumenty rozliczeniowe związane z transakcją będą przechowywane przez pięć lat licząc od końca roku kalendarzowego w którym upłynął termin płatności podatku [art. 86 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2017 r. poz. 201 ze zm.)]; inne dokumenty księgowe regulowane przez przepisy ustawy ‘Ordynacja podatkowa’ lub ustawy o rachunkowości – przez okresy tam wskazane.
Podstawa prawna:
Art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze w zakresie księgowości i wszelkich rozliczeń finansowych oraz publiczno-prawnych, w tym archiwizacji dokumentów zgodnie z wymogami prawnymi.

e) Obsługa rękojmi za wady rzeczy sprzedanej
Czas przetwarzania danych:
Dane osobowe będą przetwarzane do czasu przedawnienia roszczeń przysługujących z tytułu rękojmi
Podstawa prawna:
Art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów dotyczących rękojmi za wady fizyczne lub prawne rzeczy sprzedanej.

Odbiorcami powyższych danych są:

 • dostawcy systemu informatycznego z wykorzystaniem którego realizowana jest współpraca pomiędzy administratorem a dystrybutorami,
 • dostawcy systemu telematycznego oraz mobilnego systemu sprzedaży (typu SFA), 
 • firmy zewnętrzne wspierające administratora w organizowaniu akcji promocyjnych i merchandisiningowych,
 • banki,
 • kurierzy (w tym firmy przewozowe),
 • Poczta Polska,
 • August Storck KG,
 • organy państwowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

f) Sprawdzanie wiarygodności kredytowej kontrahentów
W relacjach z naszymi kontrahentami regularnie sprawdzamy wiarygodność kredytową naszych partnerów biznesowych, zarówno przy zawieraniu umów, jak w innych sytuacjach, kiedy wymaga tego uzasadniony interes firmy.
Czas przetwarzania danych:
Dane osobowe będą przetwarzane przez cały czas trwania współpracy oraz do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z umów o współpracy, a w przypadku wszczęcia postępowania – do czasu jego prawomocnego zakończenia lub zaspokojenia roszczenia.
Podstawa prawna:
Art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes administratora jakim jest minimalizacja ryzyka nieściągalności wierzytelności od kontrahentów, którzy kupują towar od administratora

Odbiorcami powyższych danych są:
– agencje ratingowe:

 • Creditreform Bielefeld Riegel & Unger KG, Sunderweg 3, 33649 Bielefeld, Niemcy
 • Bürgel Hannover Bielefeld GmbH & Co, Fredeburger Str. 21, 33699 Bielefeld, Niemcy
 • Bisnode D&B Deutschland GmbH, Robert-Bosch-Straße 11, 64293 Darmstadt, Niemcy

Zakres przekazywanych danych: imię, nazwisko osób do reprezentacji, służbowe dane kontaktowe, dane firmy

– firmy ubezpieczeniowe:

 • Hermes Deutschland, Friedensallee 254, 22763 Hamburg, Niemcy
 • Euler Hermes Aktiengesellschaft, Gasstraße 27, 22761 Hamburg, Niemcy

Zakres przekazywanych danych: imię, nazwisko, nazwa firmy, adres.

– August Storck KG
Zakres przekazywanych danych: imię, nazwisko, nazwa firmy, adres.

g) Dokonywanie rozliczeń warunków handlowych współpracy między administratorem  dystrybutorami, hurtowniami
Czas przetwarzania danych:
Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
Podstawa prawna:
Art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes administratora w postaci dokonywania rozliczeń warunków handlowych współpracy między administratorem a jego kontrahentami (np. dystrybutorami), poprzez przyznawanie odpowiednich rabatów, rozliczanie kontrahentów z faktycznej sprzedaży, analizy dokonywanej sprzedaży celem przygotowywania m.in.: ofert handlowych, w tym promocji, wykonywania czynności merchandisingowych i in.

h) Monitorowanie ruchu w handlu żywnością (celem umożliwienia ukierunkowanego i precyzyjnego wycofania żywności z rynku)
Czas przetwarzania danych:
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres pięciu lat od zakończenia roku kalendarzowego, w którym zaktualizował się obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą danej partii produktów.
Podstawa prawna:
Art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, wynikającego z Rozporządzenia nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności, nakładającego obowiązek monitorowania ruchu w handlu żywnością tak, aby mogło mieć miejsce ukierunkowane i precyzyjne wycofanie z rynku.

Odbiorcami powyższych danych są:

 • dostawcy systemu informatycznego umożliwiającego przekazywanie danych pomiędzy administratorem a dystrybutorami,
 • dostawcy systemu telematycznego oraz mobilnego systemu sprzedaży (typu SFA),
 • firmy zewnętrzne wspierające administratora w organizowaniu akcji promocyjnych merchandisingowych,
 • organy państwowe na podstawie obowiązujących przepisów.

Dane osobowe klientów naszych partnerów biznesowych (dystrybutorów, hurtowni, punktów sprzedaży) zostały udostępnione administratorowi przez partnerów, od których nabywane są produkty administratora. Administrator otrzymuje od dystrybutorów następujące kategorie danych: numer telefonu, imię i nazwisko, adres geograficzny, adres poczty elektronicznej, NIP, dane transakcyjne;

Dane osobowe pracowników i osób reprezentujących partnerów biznesowych, współpracujących z administratorem (m.in. dystrybutorów) zostały pozyskane od partnerów i obejmują: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, stanowisko.
 

2.2. Obsługa skarg i reklamacji konsumentów

Cele przetwarzania danych:

a) Procedowanie skarg i reklamacji
Czas przetwarzania danych:
Dane są przetwarzane przez okres niezbędny do ich rozpatrzenia oraz ewentualnego dochodzenia roszczeń z tym związanych, jednakże nie dłużej niż przez 3 lata.
Podstawa prawna:
Art. 6 ust. 1 lit. c RODO celem rozpatrywania skarg i reklamacji.

b) Obsługa zgłoszeń kierowanych za pomocą dedykowanego adresu e-mail
Czas przetwarzania danych:
Jeden rok od chwili wpływu zgłoszenia lub zapytania, z zastrzeżeniem okresów przewidzianych powyżej dla rozpatrywania skarg i reklamacji.
Podstawa prawna:
Art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes administratora w zakresie obsługi zgłoszeń kierowanych z wykorzystaniem dedykowanego adresu e-mail, udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia i zapytania kierowane z wykorzystaniem dedykowanego adresu e-mail lub w innej formie, w tym przechowywanie newralgicznych wniosków i udzielonych odpowiedzi.

Odbiorcami danych są:

 • dostawcy systemu informatycznego,
 • kurierzy (w tym firmy przewozowe),
 • Poczta Polska
 • August Storck KG,
 • organy państwowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
   
2.3. Obsługa formularza kontaktowego

Cel przetwarzania danych:
Obsługa zgłoszeń kierowanych za pomocą formularza kontaktowego umieszczonego na stronie internetowej.
Czas przetwarzania danych:
Dane są przetwarzane przez rok od chwili wpływu zgłoszenia lub zapytania, z zastrzeżeniem okresów przewidzianych powyżej dla rozpatrywania skarg i reklamacji.
Podstawa prawna:
Art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes administratora w zakresie obsługi zgłoszeń kierowanych z wykorzystaniem formularza kontaktowego, udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia i zapytania kierowane z wykorzystaniem formularza kontaktowego lub w innej formie, w tym przechowywanie newralgicznych wniosków i udzielonych odpowiedzi.

Odbiorcami danych są:

 • dostawcy systemu informatycznego, kurierzy (w tym firmy przewozowe),
 • Poczta Polska,
 • August Storck KG,
 • organy państwowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
   
2.4. Procedowanie kolizji i wypadków drogowych

Cel przetwarzania danych:
Dochodzenie roszczeń z tytułu kolizji z udziałem samochodu służbowego administratora.
Czas przetwarzania danych:
Pozyskane dane osobowe uczestnika kolizji/świadka zdarzenia przetwarzane będą do czasu zakończenia procesu likwidacji szkody, nie później niż do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń związanych ze spowodowaną szkodą.
Podstawa prawna:
Art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora jakim jest posiadanie danych uczestnika kolizji, w celu dochodzenia wszelkich roszczeń związanych ze szkodą oraz danych świadka wypadku – pozyskanie informacji o przebiegu zdarzenia drogowego.

Dane uczestników kolizji i świadków wypadku zostały pozyskane od uczestnika kolizji będącego użytkownikiem samochodu należącego do administratora:

 • uczestnicy kolizji: marka, model samochodu, dane osobowe (imię, nazwisko, pesel, adres, nr prawa jazdy, kiedy i przez kogo zostało wydane), dane dotyczące polisy OC (nazwa ubezpieczyciela, numer polisy, okres ubezpieczenia),
 • świadkowie wypadku: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres zamieszkania.

Odbiorcami danych są:

 • firmy ubezpieczeniowe,
 • firmy leasingowe,
 • organy państwowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
   
2.5. Rekrutacja

Cel przetwarzania danych:
Prowadzenie procesów rekrutacyjnych bezpośrednio lub z udziałem podmiotów zewnętrznych
Czas przetwarzania danych:
Dane osobowe będą przechowywane do czasu:

 • zakończenia procesu rekrutacji lub do czasu wycofania zgody, w zakresie w jakim w dokumentach aplikacyjnych zostały przesłane dane osobowe wykraczające poza art. 22(1) Kodeksu pracy,
 • do czasu wycofania udzielonej zgody (w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych również w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych), jednakże nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy od dnia udzielenia zgody na przetwarzanie danych w tym celu.

Podstawa prawna:

 • Art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. w celu dążenia do zawarcia umowy o pracę lub współpracę z administratorem, w zakresie danych wskazanych w art. 22(1) Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 ze zm.) (dalej „Kodeks pracy”),
 • Art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. na podstawie zgody, w zakresie w jakim w dokumentach aplikacyjnych zostały przesłane dane osobowe wykraczające poza art. 22(1) Kodeksu pracy, niewymagane przez administratora,
 • Art. 9 ust. 2 lit. b RODO, tj. w zakresie wykonania przez administratora obowiązków z zakresu prawa pracy, w postaci przeprowadzenia badań wstępnych przed zawarciem umowy o pracy.

Dane osobowe kandydatów do pracy pozyskane w procesie rekrutacji z udziałem podmiotów zewnętrznych zostały przekazane Administratorowi przez zewnętrzne podmioty wspierające Administratora w prowadzonych rekrutacjach, w tym agencje doradztwa personalnego. Administrator przetwarza dane osobowe w zakresie wskazanym w art. 22(1) Kodeksu pracy oraz dane osobowe przekazane dobrowolnie przez kandydata, a nieobjęte tym zakresem.

Odbiorcami danych są podmioty wspierające administratora w procesie rekrutacji, w tym dostarczające systemy informatyczne, za pośrednictwem których proces rekrutacyjny jest prowadzony.
 

2.6. Ewidencjonowanie korespondencji

Cel przetwarzania danych:
Ewidencjonowanie korespondencji (w tym elektronicznej)
Czas przetwarzania danych:

 • Dane osobowe będę przetwarzane przez czas trwania współpracy, w przypadku przetwarzania danych w związku z zawartą umową,
 • przez czas możliwego dochodzenia roszczeń, w przypadku, gdy korespondencja mailowa jest związana z toczącym się postępowaniem lub postępowaniem, które ma zostać wszczęte,
 • do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w przypadku przetwarzania na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora.

Podstawa prawna:

 • Art. 6 ust. 1 lit b RODO, tj. w zakresie związanym z realizacją zawartych umów;
 • Art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora jakim jest prowadzenie bieżącej obsługi korespondencji wychodzącej i przychodzącej.

Odbiorcami danych są:

 • dostawcy systemów informatycznych z wykorzystaniem których prowadzona jest ewidencja korespondencji,
 • Poczta Polska,
 • firmy kurierskie,
 • August Storck KG (w zakresie poczty elektronicznej).
   
2.7. Obsługa plików cookies

Cel przetwarzania danych:

Dostosowanie treści stron internetowych do potrzeb użytkowników a także optymalizacja korzystania z serwisów internetowych.

Czas przetwarzania danych:

Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania zgody. Wycofanie zgody może nastąpić jedynie poprzez zmianę ustawień przeglądarki użytkownika końcowego, która uniemożliwi gromadzenie informacji z wykorzystaniem plików cookies.

Podstawa prawna:
Art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. na podstawie zgody

Informacje dotyczące przetwarzania danych w celu obsługi naszych stron internetowych, zwłaszcza w kontekście przekazywania danych do celów analitycznych i optymalizacji  stron, a także informacje z zakresu technologii śledzenia aktywności, ciasteczek oraz wtyczek do social mediów i udostępniania treści można znaleźć na naszej stronie internetowej w zakładce Polityka Prywatności (https://www.storck.pl/pl/polityka-prywatnosci/). Znajdują się tam również informacje o środkach bezpieczeństwa, jakie stosujemy w transmisjach online.
Odbiorcą danych jest August Storck KG.
 

2.8. Konkursy

Cel przetwarzania danych:
Organizowanie konkursów oraz loterii.
Czas przetwarzania danych:
Dane będą przetwarzane do czasu rozliczenia konkursu, loterii. W przypadku konieczności przekazania danych do urzędu skarbowego – przez okres 5 lat od zakończenia roku, w którym zaktualizował się obowiązek podatkowy.

Podstawa prawna:

 • Art. 6 ust. 1 lit f RODO, tj. w prawnie uzasadnionym interesie, którym jest umożliwienie uczestnikom Konkursu wzięcia w nim udziału i umożliwienie Organizatorowi jego przeprowadzenie, opublikowanie informacji o laureatach oraz archiwizację dokumentów oraz obrona przed ewentualnymi roszczeniami prawnymi,
 • Art. 6 ust. 1 lit c RODO, tj. w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów dotyczących konieczności rozliczeń podatkowych.

Odbiorcami danych są:

 • August Storck KG,
 • urząd skarbowy,
 • dostawcy systemów informatycznych,
 • zewnętrzne podmioty, które mogą wspierać administratora w przeprowadzaniu konkursów lub loterii.
   
3. Przekazywanie danych stronom trzecim

Przekazujemy Państwa dane w ramach spółki do działów, odpowiedzialnych za dany obszar współpracy. W ramach Grupy Storck dane są przekazywane w wewnętrznych celach administracyjnych (np. w celu prowadzenia jednolitej polityki handlowej dla dostawców), jeżeli wymaga tego interes administratora (Art. 6, ust.1. lit. f RODO).
W przypadkach, objętych niniejszą polityką, przekazujemy Państwa dane również stronom trzecim (np. jeśli jest to konieczne aby udzielić Państwu odpowiedzi na przesłane pytanie).

Ponadto, z tych samych względów, możemy przesłać dane osobowe do podmiotów przetwarzających dla nas dane, zwłaszcza w kontekście świadczonego przez nich wsparcia naszej firmy w obszarze IT, prowadzonych akcji promocyjnych czy innych.

Aby uzyskać informację, zawartą w podpunkcie 2.1 f) (Sprawdzanie wiarygodności kredytowej kontrahentów), przekazujemy dane do naszej macierzystej spółki August Storck KG (Waldstraße 27, 13403 Berlin, Niemcy) jako do podmiotu przetwarzającego dane osobowe.

Wszystkie współpracujące z nami podmioty, przetwarzające dane, są zobowiązane do należytego wypełniania przepisów w zakresie ochrony danych osobowych.
W sytuacjach, w których jesteśmy ustawowo zobowiązani do przekazywania danych, możemy przekazywać Państwa dane do instytucji państwowych (np. w celu wypełniania ustawowych obowiązków sprawozdawczości podatkowej).

Przekazywanie danych osobowych do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) ma miejsce tylko w przypadku, kiedy jest to niezbędne do osiągnięcia właściwych celów a także, gdy są spełnione wymogi Rozdziału V RODO (np. jeśli Komisja Europejska wydała decyzję o adekwatności ochrony danych osobowych w przedmiotowym kraju trzecim, zgodnie z Art. 45 RODO); jeżeli uzgodniliśmy z odbiorcą danych standardowe klauzule ochrony danych osobowych, zgodnie z Art. 46 GDPR; lub w przypadku, gdy takie środki nie są wymagane prawem w wyjątkowych przypadkach, zgodnie z Art. 49 RODO).
 

4. Bezpieczeństwo danych

Administrator danych osobowych (Storck Sp. z o.o.) podjął niezbędne środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony Państwa danych przed utratą, zniszczeniem lub nieuprawnionym dostępem. Nasi Pracownicy oraz wszystkie osoby zaangażowane w przetwarzanie danych są zobowiązani do przestrzegania przepisów w zakresie ochrony danych osobowych oraz wykorzystywania i przetwarzania danych z zachowaniem zasad poufności i przechodzą w tym celu stosowne szkolenia.
 

5. Uprawnienia w zakresie przetwarzania danych

5.1 Przepisy dotyczące ochrony danych osobowych gwarantują Państwu prawa w odniesieniu do danych Państwa dotyczących (tzw. prawa osoby, której dane dotyczą).
Osobom, których dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, jak również prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

5.2 Jeżeli wyraziliście Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych, może ona zostać wycofana w dowolnym momencie,  bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.

5.3 Państwa dane zostaną usunięte w przypadku, gdy ich gromadzenie nie będzie dłużej konieczne dla realizacji celów, dla których były przetwarzane, a zatem nie będą występować żadne przesłanki do tego, aby je dalej przechowywać.
 

6. Dobrowolność podania danych

W przypadku danych osobowych gromadzonych od osoby, której dane dotyczą, dane te są niezbędne do rozpoczęcia współpracy, a w pozostałych zakresach podanie danych jest dobrowolne.
 

7. Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany

Administrator nie podejmuje w stosunku do Państwa danych jakichkolwiek decyzji na podstawie zautomatyzowanego przetwarzania danych, w tym profilowania.
 

Personal data protection and information clause (GDPR)

1. General information

Storck Sp. z o.o. treats your personal data with due care. Our company gathers, processes and uses your data always in accordance with provisions for the protection of personal data, in particular with Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to processing of personal data and on free movement of such data, repealing Directive 95/46/EC; and in accordance with Personal Data Protection Act of 10th May, 2018 (Journal of Laws of 2018, item 1000).

According to Art.13 i 14 GDPR, we inform, as follows:

Storck Sp. z o.o., with its registered office at 26 Przyokopowa St.,01-208 Warsaw, is responsible for processing your personal data.

With regard to protection of your personal data you can contact us at:  odo@pl.storck.com;
 

2. Scope and purposes of processing your data:

We process your personal data for the following purposes:
 

2.1. Business relations with partners: distributors, warehouses, points of sale

Purposes of processing your data:

a) Proper execution of business contracts
Duration of processing your data:
Entire duration of business relationship.
Legal basis:
Art. 6 (1) (b) GDPR, if processing is necessary for the performance of a contract to which the data subject is party.

b) Processing personal data of employees and contact persons of the Processor’s business partners
Duration of processing your data:
Data are processed within duration of the agreement between the Processor and the partner (e.g. distributor); in case of assertion of claims – until the proceedings are lawfully concluded of claim is satisfied.
Legal basis:
Art. 6 (1) (f) GDPR, i.e. legitimate interest of the Processor, namely execution of business contracts.

c) Asserting claims and protection of rights
Duration of processing your data:
Until claims, related to business relationship, are limited; when the claim is asserted – until the proceedings are lawfully concluded or the claim is satisfied.
Legal basis:
Art. 6  (1) ( f) GDPR, i.e. legitimate interest of the Processor, expressed in asserting claims and protection of rights.

d) Making public, legal and financial settlements; accounting
Duration of processing your data:
Documents related to financial transactions shall be stored for 5 years since the end of the calendar year when the tax liability reaches its maturity (Article 86 of the Tax Ordinance of August 29th, 1997 (Journal of Laws of 2017, item 201 with amendments); other accounting documents, regulated by The Tax Ordinance or by The Accounting Act within periods specified therein.
Legal basis:
Art. 6  (1) (c) GDPR, i.e. aiming at fulfilment of legal obligations the Processor is subject to, in accountancy  and any legal, public and financial settlements, including archiving of documents in accordance with legal requirements.

e) Handling warranties for defects in sold goods
Duration of processing your data:
Until claim on warranty limits.
Legal basis:
Art. 6  (1) (c) GDPR, i.e. for execution of legal obligations on warranty for physical or legal defects of sold goods.

Data recipients are:

 • providers of IT solutions (used for cooperation with distributors)
 • providers of telematic and mobile systems of sale (SFA type)
 • external companies, supporting the Processor in promotional and merchandising campaigns
 •  banks;
 • couriers (including transport companies)
 • Polish Post, 
 • August Storck KG,
 • state authorities upon applicable regulations

f) Checking creditworthiness of our partners
In B2B relations we regularly check the creditworthiness of the business partner or interested party when concluding contracts and in certain other cases in which there is a legitimate interest.
Duration of processing your data:
Personal data shall be processed within entire duration of business relationship and until claims, related to business relationship are limited; in case of assertion of claims – until the proceedings are lawfully concluded of claim is satisfied.
Legal basis:
Art. 6  (1) ( f) GDPR, i.e. legitimate interest of the Processor, expressed in minimising the risk of default on the side of the partner, buying our products.

The recipients of the above-mentioned data are:
- rating agencies:

 • Creditreform Bielefeld Riegel & Unger KG, Sunderweg 3, 33649 Bielefeld, Germany
 • Bürgel Hannover Bielefeld GmbH & Co, Fredeburger Str. 21, 33699 Bielefeld, Germany
 • Bisnode D&B Deutschland GmbH, Robert-Bosch-Straße 11, 64293 Darmstadt, Germany

Scope of transferred data: first and last name of contact persons, official contact data, company’s data
- insurance companies:

 • Hermes Deutschland, Friedensallee 254, 22763 Hamburg
 • Euler Hermes Aktiengesellschaft, Gasstraße 27, 22761 Hamburg.

Scope of transferred data: first and last name, company’s name and address.
- August Storck KG
Scope of transferred data: first and last name, company’s name and address.

g) Making settlements of trade conditions between the Processor and distributors/warehouses
Duration of processing your data:
Personal data shall be processed until you object to the processing.
Legal basis:
Art. 6 (1) (f) RODO, i.e. legitimate interest of the Processor, expressed in making settlements of trade conditions between the Processor and its business partners (e.g. distributors), giving adequate discounts, settlements with partners based on actual sale, sale analyses, aimed at (including, but not limited to) making offers, merchandise activities etc.

h) Traceability within food business, aimed at targeted and accurate withdrawal food from the market
Duration of processing your data:
Personal data shall be processed for 5 years since the end of calendar year when the tax duty, related to  sale of  a given lot, accrued.
Legal basis:
Art. 6 (1) (c) GDPR i.e. processing is necessary to fulfil the Processor’s legal obligation under Regulation no. 178/2002 of European Parliament and European Council, defining general principles and requirements of food law, establishing The European Food Safety Authority (the EFSA) and providing procedures in food safety, imposing an obligation to trace food business in such way that the targeted and accurate withdrawal food from the market can be undertaken.

Data recipients are:

 • providers of IT system solutions, that enable transfer of data between the Processor and the
 • providers of telematic and mobile systems of sale (SFA type)
 • external companies, supporting the processor in promotional and merchandising campaigns
 • state authorities upon applicable regulations.

Personal data of business partners’ clients (distributors, warehouses, points of sale) have been provided by the partners, selling the Processor’s products. The Processor receives the following categories of data: telephone number, first and last name, its geographical address, email address, Tax Identification Number, transaction data;

Personal data of employees and contact persons of the Processor’s business partners (i.e. distributors)have been provided by the partners and shall include: first and last name, email address, telephone number, position.
 

2.2. Consumers complaints and claims

Purposes of processing your data:

a) Handling of complaints and claims
Duration of processing your data:
For the period, necessary for their processing and possible redress, however, no longer than 3 years
Legal basis:
Art. 6 (1) (c) GDPR: for the purpose of processing complaints and claims.

b) Handling of complaints, addressed to a dedicated e-mail
Duration of processing your data:
One year from submission of the report or inquiry, subject to periods scheduled above, for handling complaints and claims.
Legal basis:
Art. 6 (1) (f) GDPR, i.e. legitimate interest of the Processor, expressed in handling of complaints directed to a dedicated email; answering to reports and inquiries, sent to a dedicated email address (or given in any other form of communication), including storage of integral complaints and given answers.

Data recipients are:

 • IT system providers,
 • couriers (incl. transport companies),
 • Polish Post,
 • August Storck KG,
 • state authorities upon applicable regulations
   
2.3. Contact form

Purpose of processing your data:
Handling of reports from a corporate website contact form
Duration of processing your data:
One year from submission of the report or inquiry, subject to periods scheduled above for handling complaints and claims.
Legal basis:
Art. 6  (1) (f) GDPR, i.e. legitimate interest of the Processor, expressed in handling of reports directed by the contact form, answering to reports and inquiries, directed by contact form or by any other form of communication, including storage of integral complaints and given answers.

Data recipients are:

 • IT system providers,
 • couriers (incl. transport companies),
 • Polish Post,
 • August Storck KG,
 • state authorities upon applicable regulations.
   
2.4. Proceeding collisions and car accidents

Purpose of data processing:
Redress in case of collision with the Processor’s company car
Duration of processing your data:
Personal data of participants/witnesses of an accident/collision shall be processed until damage liquidation is completed or period for claims limits.
Legal basis:
Art. 6 (1) (f) GDPR, i.e. upon legitimate interest of the Processor, expressed in holding personal data of  participants of a collision (to claim for redress with regard to the damage) or  witnesses to a car accident (to obtain information on the course of traffic event).

Data of participants/witnesses  of an accident/collision have been provided by the user of the company’s car, being also a participant of the collision/accident. The Processor gains the following data:

 • participants of the collision: car make and model, personal data of the participant (name, last name, personal identification number (PESEL), address, driving licence number, date of issuing, issuing body), data on third party liability policy (name of the insurance agency, number of policy, insurance period);
 • witnesses to the accident: first and last name, telephone number, email address, place of residence;

Data recipients are:

 • insurance companies,
 • car leasing companies,
 • state authorities upon applicable regulations.
   
2.5. Recruitment

Purpose of processing your data:
Direct recruitment or recruitment involving external partners
Duration of processing your data:
Personal data shall be stored until:

 • recruitment is completed or the consent for processing of personal rights is withdrawn, in scope that the data laying beyond the provisions of Art.22 (1) of the Labour Code has been sent in application documents,
 • until the consent is withdrawn (in case of expressing the consent for processing personal data also for  future recruitment projects), however, no longer than 12 months  from the date of expressing the consent for processing data for this purpose.

Legal basis:

 • Art. 6  (1) lit. (b) GDPR, i.e. for the purpose of entering into employment agreement or cooperation agreement with the Processor, within the scope of data, specified in Art. 22 (1) of the Act on June 26th, 1974 “The Labour Code”(Journal of Laws of 2018, item 917 with further amendments) (hereinafter referred to as  „Labour code”);
 • Art. 6  (1) (a) GDPR, i.e. upon consent, in scope that the data laying beyond the provisions of Art.22 (1) of the Labour Code, not required by the Processor, have been sent in application documents,
 • Art. 9 (2) ( b) GDPR, i.e. for the purpose of execution of the Processor’s obligations under labour law, expressed in conducting pre-employment health examination before entering into employment agreement.

In recruitment involving external entities, personal data of candidates have been provided by entities, such as recruitment agencies, supporting the Processor with recruitment process. The Processor declares that processes personal data upon art. 22(1) of the Labour Code and personal data, falling outside this scope, provided voluntarily by the candidate.

Personal data can be transferred to entities supporting the Processor in recruitment, including those, providing IT systems for recruitment.
 

2.6. Registering correspondence

Purpose of processing your data:
Registering correspondence (incl. e-mails)
Duration of processing your data:

 • Personal data are processed within the period of cooperation – when processing data, related to concluded agreement
 • within the period of potential redress – when electronic correspondence is related to pending proceedings or proceedings to be initiated
 • until the objection to the processing is expressed – if processing is based on a legitimate interest of the Processor.

Legal basis:

 • Art. 6 (1) (b) GDPR, i.e. in scope determined by the execution of agreements concluded;
 • Art. 6 (1) (f) GDPR, i.e. upon legitimate interest of the Processor, expressed in registering the incoming and outgoing correspondence.

Data recipients are:

 • providers of IT solutions, used for the purpose of registering the correspondence,
 • Polish Post,
 • courier companies,
 • August Storck KG (with regard to electronic mail)
   
2.7. Cookie files

Purpose of processing your data:
Adjustment of websites to users’ needs; optimization of websites.
Duration of processing your data:
Personal data are processed until the consent for processing is withdrawn. Withdrawal of the consent is effective solely by end users’ change of  browser settings what prevents it from collecting data from cookies files.
Legal basis:
Art. 6 (1) (a) GDPR, i.e. upon consent for processing personal data.

Information on the processing of personal data within the scope of our website, in particular on handling of usage data for the purpose of web analysis and website optimisation, as well as on the use of tracking technology, cookies and social plugins or share buttons can be found in the website privacy policy (https://www.storck.pl/pl/polityka-prywatnosci/) There you will also find information on security measures we use for online transmissions.
August Storck KG is the recipient of your data.
 

2.8. Contests

Purpose of processing your data:
Organizing contests and lotteries
Duration of processing your data:
Data are processed until the contest/lottery is settled. If there is an obligation to transfer personal data to tax office, data are being processed for 5 years from the end of the year when the tax duty accrued.
Legal basis:

 • Art.6 (1)(f) of GDPR, in the legitimate interest, expressed by enabling the participants to take part in the contest as well as the organiser to conduct the contest, announce the winners, archive the documents and defend against any potential legal claims
 • Art. 6 (1) (c) GDPR, i.e. for execution of legal obligations on tax settlements

Data recipients are:

 • August Storck KG,
 • tax administration,
 • IT system providers,
 • external entities, supporting the Processor in organizing such contests or lottery.
   
3. Transmission to Third Parties

We transfer your data within the company to the responsible departments. Within the Storck group of companies, we may transfer data for internal administrative purposes (e.g. for joint supplier management) if there is a legitimate interest in doing so (Art. 6(1)(f) GDPR).

In the cases mentioned in this policy, we also transfer your data to third parties (e.g. if this is necessary to answer an inquiry). In addition, we may transfer personal data to data processors used by us for the above-mentioned purposes, in particular to the extent that they support us with IT, supporting the processor in promotional and merchandising campaigns, other. In order to obtain the information specified in Section 2.1 f) (Checking creditworthiness of our partners), we will transmit the data to our parent company August Storck KG (Waldstraße 27, 13403 Berlin, Germany) as our data processor. All data processors working for us are duly obliged to comply with data protection regulations.

Furthermore, we may transfer data to government agencies if we are legally entitled and obliged to do so (e.g. to fulfil tax reporting obligations).

A transfer to countries outside the European Economic Area will only take place if it is necessary to achieve the respective purpose and if the requirements of Chapter V of the GDPR are fulfilled (e.g. if the EU Commission has passed a resolution on the adequacy of the data protection in the third country concerned according to Art. 45 GDPR, if we have agreed standard data protection clauses according to Art. 46 GDPR with the recipient or if such measures are not required in exceptional cases according to Art. 49 GDPR).
 

4. Data safety

Storck has taken necessary technical and organisational measures to protect the personal data you have provided against loss, destruction, manipulation and unauthorised access. Our employees and all persons involved in data processing are obliged to comply with data protection laws and to treat personal data confidentially. Our employees are trained accordingly.
 

5. Rights on processing personal data

5.1 Data protection law grants you a number of rights with regard to data relating to you (so-called data subject rights).
Data subjects are entitled to: the right to access to their personal rights, the right to correction, the right to deletion, the right to limit its processing, the right to transfer, the right to object as well as the right to claim to competent data protection authority (in Poland: to the President of the Personal Data Protection Office).  

5.2 If you expressed the consent for processing your personal data, the consent may be withdrawn at any time, without affecting the compliance of processing with data protection regulations, if such processing has occurred prior to withdrawal;

5.3 Your personal data shall be deleted as soon as they are no longer required for the purposes for which they were processed and insofar as there are no legal obligations to retain them.
 

6. No Obligation to Provide Data

When Processing data of data subject – it is necessary to process the data in order to commence cooperation; within other types of use – providing data is voluntary;
 

7. No Automated Individual Decision-Making

The processor does not take any action on your personal data on the basis of automated individual decision-making (including ‘profiling’).